لوگوی فراورده های گوشتی پاک جم
تماس با شرکت پاک جم

تماس با شرکت پاک جم

از طریق فرم زیر با فرآورده های گوشتی پاک جم در ارتباط باشید

نشانی: خراسان رضوی، مشهــد، شهـرک صنعتی مشهـد، خیـابـان تـلاش جنوبـــی ۷، قطعـه ۳۷۹، کد پستی: ۹۳۵۸۱۸۷۸۶۳

۰۵۱ - ۴۴۳۸ ۳۲۴۵
۰۵۱ - ۴۴۲۸ ۳۲۴۵

pakjam.co@gmail.com