لوگوی فراورده های گوشتی پاک جم

اخذ نمایندگی فرآورده های گوشتی پاک جم

جهت دریافت نمایندگی از فرآورده های پروتئینی پاک جم در هر گوشه از ایران لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید
نشانی: خراسان رضوی، مشهــد، شهـرک صنعتی مشهـد، خیـابـان تـلاش جنوبـــی ۷، قطعـه ۳۷۹، کد پستی: ۹۳۵۸۱۸۷۸۶۳

۰۵۱ - ۴۴۳۸ ۳۲۴۵
۰۵۱ - ۴۴۲۸ ۳۲۴۵

pakjam.co@gmail.com